دکتر جعفر بوالهری

روانپزشک _ متخصص اعصاب و روان

دکتر فرهاد طارمیان

روانشناس بالینی

دکتر صمد شیرین زاده

روانشناس رواندرمانگر فردی: اضطراب، افسردگی ...

دکتر نادیا فلاحی

روانشناس-مشاوره فردی و عاطفی

دکتر ارمغان دماوندیان

روانشناس و استاد دانشگاه

دکتر عاطفه سهرابی

روانشناس و روان سنج

دکتر انوشه صفرچراتی

روانپزشک _ متخصص اعصاب و روان